Námsmat

 

Í aðalnámskrá grunnskóla stendur m.a. um námsmat:

 “Mat á hæfni og framförum nemenda er reglubundinn þáttur í skólastarfi, órjúfanlegur frá námi og kennslu. Megintilgangur námsmats er að leiðbeina nemendum um námið og hvernig þeir geti náð markmiðum þess. Með námsmati er fylgst með því hvernig nemendum tekst að ná almennum hæfniviðmiðum aðalnámskrár, stuðlað að námshvatningu, nemendur örvaðir til framfara og metið hverjir þurfa á sérstakri aðstoð að halda.

Námsmat á einnig að veita nemendum og foreldrum þeirra, kennurum, viðtökuskólum og skólayfirvöldum upplýsingar um námsgengi nemenda, hæfni þeirra, vinnubrögð og framfarir, sem m.a. má hafa að leiðarljósi við frekari skipulagningu náms.”

Mikilvægt er að meta bæði verklega og bóklega þætti og prófa ýmist skriflega, verklega eða munnlega eftir því sem við á. Leggja þarf áherslu á fjölbreyttar aðferðir við námsmat og að þær hæfi þeim viðfangsefnum sem meta á.  Sem dæmi um matsaðferðir má m.a. nefna: próf, kannanir, ýmiss konar verkefni, sýnismöppur og gátlista. Námsmat skal miða við þau markmið er fram koma í námsvísi skólans og kynna skal vel fyrir nemendum og foreldrum/forráðmönnum í upphafi skólaárs. Námsmat er hluti af skólastarfinu og fer fram allt skólaárið

Ekki eru formlegir námsmatsdagar í skólanum.   Námsmat  í skólanum er að mestu símati sem fer fram yfir allt skólaárið og þannig fylgst með framförum þeirra í öllu greinum.  Öll próf fara fram í tímum viðkomandi námsgreina og geta verið mest 80 mínútur.

Námsmat er birt á Infomentor við lok hvorrar annar. Í foreldra viðtölunum er farið yfir stöðu nemenda á liðinni önn. Vitnisburður nemenda í 10. bekk  er afhentur við skólaslit en birtist einnig á Infomentor.. Áhersla er lögð á að umsagnir séu hluti af öllu námsmati. Umsagnirnar skulu vera uppbyggjandi, framfaramiðaðar og sýna stöðu nemenda. Gefið er í bókstöfum ( unglingastig) eða táknum ( yngsta og/eða miðstig)  og gefnar umsagnir. Allir nemendur taka þrjú lesfimipróf á hverju skólaári, ekki er einkunn gefin heldur er fjöldi rétt lesinna orða gefinn upp á sérstöku vitnisburðarblaði sem er afhent við loks hvers prófs.